UX Blocks Top product detail

“ฅนแม่กลอง” หนังสือดีที่ต้องมีติดบ้าน

  ฿350.00

  หนังสือเล่มนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องมืออันหนึ่งในบรรดาเครื่องมือมากมายของคนแม่กลอง เหมือนพู่กันเขียนลายเบญจรงค์ด้ามหนึ่ง เหมือนเรืออีป๊าบสักลำหนึ่ง กระดานเลนแผ่นหนึ่ง เบ็ดตกกุ้งคันหนึ่ง ซั้ง (ลอบยืน) ลูกหนึ่ง มีดตาลเล่มหนึ่ง ต้นลำพูต้นหนึ่ง ลำน้ำสายหนึ่ง ที่รวมอยู่ในภูมิปัญญามากมายของคนแม่กลอง ซึ่งหากสามารถเข้าใจถนอมรักษาไว้ และรู้วิธีใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยความพอเพียง เคารพคารวะในภูมิปัญญาของบรรพชน ก็จะเป็นเหมือนดังถ้อยคำที่เคยมีจารึกไว้ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงที่ว่าหากเซ่นดีพลีถูก เมืองนี้ยัง หากเซ่นบ่ดีพลีบ่ถูก เมืองนี้หายขอคุณธรรมความสุจริต ความรู้จักพอเพียง ช่วยปกปักรักษาพวกเราชาวแม่กลองให้อยู่รอดปลอดภัยจากกระแสโลกาภิวัตน์อันหยาบช้าสามานย์ด้วยเถิด

  ฅนแม่กลองโดยสุรจิต ชิรเวทย์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 (ครั้งสุดท้ายที่ผู้เขียนดูแลการผลิต ตรวจทาน และจัดพิมพ์ด้วยตนเอง)

  หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวความรู้ภูมิปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ เพื่อความตระหนัก เข้าใจ และจรรโลงสำนึกถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตที่งดงามอย่างยั่งยืน

  ราคาเล่มละ 350 บาท ค่าส่ง 50 บาท

  สั่งซื้อ
  หมวดหมู่: