นก-กลับ-รัง

เรื่อง ภัทรพร อภิชิต

2 กุมภาพันธ์ 2021

เมื่อน้ำตาลมะพร้าวไม่ใช่แค่ความหวานจากธรรมชาติที่เป็นอาหารบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกาย
แต่น้ำตาลคือเครื่องมือที่ นิสา คงศรี เลือกหยิบมาใช้ ทั้งสำหรับประคับประคองชีวิตตนเอง
และสำหรับรื้อฟื้น บำรุง รักษากายภาพของบ้านสวนเมืองแม่กลองแห่งนี้ต่อไป
การทำงานน้ำตาลมะพร้าวคือวิธีการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแบบหนึ่งซึ่ง “นกกลับรัง” กำลังทำ ทำได้
และจะทำต่อไป

อ่านเอาเรื่อง

บันทึก blog

ฅนแม่กลอง

กินอย่างแม่กลอง

ทัศนาจร